зАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. 
 • Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. 
 • На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). 
 • Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, і подає їх до розгляду. 
 • Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. 
 • Уносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. 
 • Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).
 • Комплектує в хронологічному порядку документи після їхнього оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). 
 • Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

ЗНАтиме:

 • Нормативні, методичні й інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
 • Основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
 • Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

контакти